Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Art. 1. Opdrachtgever en HRM
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven, onder HRM: Hoeksema Afvalverwerking b.v., gevestigd en kantoorhoudende te Grootegastaan de Tweemat 7.
Art. 2. Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der
calculatie in rekening worden gebracht.
3. HRM is pas gebonden om de opdracht uit te voeren, nadat deze opdracht schriftelijk is bevestigd door de opdrachtgever en de opdracht door HRM is aanvaard.
4. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van HRM ontheffen laatstgenoemde tot nakoming van de aanbieding.
Art. 3. Wijzigingen in de opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot berekening van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangt wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, dan dienen deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan HRM te worden meegedeeld. Het risico voor tenuitvoerlegging van de wijzigingen is voor rekening van de opdrachtgever als deze mondeling of telefonisch worden doorgegeven.
3. Veranderingen, die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd van de containers door HRM - buiten zijn verantwoordelijkheid - wordt overschreden.
Art. 4. Betaling
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen acht dagen na factuurdatum.
2. Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze door de opdrachtgever ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) 1,5% over het openstaande bedrag. Deze rente is verschuldigd zonder dat HRM hiervan rentenota’s hoeft te zenden of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen.
3. Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
4. Reclames over het geleverde geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.
5. De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke en HRM heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht zijn vordering ter hand te stellen van zijn raadsman (advocaat, deurwaarder, incassobureau etz.).
6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste € 37,50 bedragen.
Art. 5. Retentierecht
Wanneer HRM goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die HRM heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van die opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever,
tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. De kosten van opslag etc. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Art. 6. Vertraging door de opdrachtgever
Indien de voortgang van het werk aan de zijde van de opdrachtgever wordt vertraagd, kan door HRM over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten een nota worden gezonden aan de opdrachtgever, welke nota dan door de opdrachtgever dient te worden betaald zoals omschreven in artikel 4.
HRM heeft dan tevens het recht behalve de overeengekomen stortingskosten van het afval, ook een vergoeding in rekening te brengen voor de langere duur die de containers bij de opdrachtgever hebben gestaan.
Art. 7. Overschrijding leveringstermijn containers
De door HRM met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn van de containers, is door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
Art. 8. Annuleringen
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert is hij gehouden tot betaling aan HRM van een schadevergoeding van tenminste 30% van het bedrag van de overeenkomst. Dit percentage wordt door HRM verhoogd wanneer hij kan bewijzen dat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.
Art. 9. Reclames
1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 24 uur na constatering door de opdrachtgever van het tekortschieten door HRM.
2. HRM heeft het recht de tekortkoming te herstellen.
3. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na factuurdatmum geen op- en/of aanmerkinge heeft gemaakt op de berekend prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
  Art. 10. Overmacht
1. Storingen in het bedrijf van HRM tengevolge van overmacht,  ontheffen HRM van nakoming van de gesloten overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever uitdien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interessen kan doen gelden. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie, beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, stakingen, uitsluitingen, optredens van werkliedenorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, klimatologische omstandigheden, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten tengevolge waarvan de normale bedrijfsgang wordt verstoord en waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd dan wel redelijkerwijs onmogelijk wordt.
2. In geval van overmacht zal HRM daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever en zal de opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van deze mededeling door HRM, de verstrekte opdracht te annuleren. Hij heeft echter de verplichting om van HRM af te nemen en hem het uitgevoerde gedeelte van de order te vergoeden.
Art. 11. Prijswijzigingen
Bij stijging of daling der prijzen van storting van afval, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen van de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen na aanvaarding van een opdracht, is HRM gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen.
Art. 12. Stortingsverbod
Het is de opdrachtgever verboden in de daartoe door HRM ter beschikking gestelde containers afval te storten en/of te mengen, waarvoor van overheidswege een stortingsverbod geldt. Indien zulks wel gebeurt dient de opdrachtgever HRM alle kosten en eventuele boetes ten gevolge van dergelijke stortingen te vergoeden. Desgewenst kan de opdrachtgever van HRM een lijst ontvangen waarop alle produkten staan vermeld waarvoor een stortingsverbod geldt. De opdrachtgever vrijwaart HRM zowel in als buiten rechte voor aanspraken ten gevolge van stortingen van afval waarvoor een stortingsverbod geldt.
Art. 13. Bereikbaarheid terreinen
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaats waar de container(s) moet(en) worden geplaatst, op normale wijze bereikbaar is. Wanneer de aan- of afvoer van de container ten gevolge van ontoegankelijkheid van het terrein extra kosten voor HRM met zich meebrengt, zullen deze kosten door HRM extra in rekening worden gebracht. HRM neemt aan dat op de terreinen van de opdrachtgever de normaal geldende verkeersregels van toepassing zijn.
Art. 14. Schade aan de containers
Indien schade aan de containers ontstaat tijdens de periode waarin ze zich onder het beheer van de opdrachtgever bevinden, is deze schade voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever heeft de verplichting om bij aanlevering van de containers, deze te controleren op beschadigingen. Wanneer de opdrachtgever de containers zonder op- en/of aanmerkingen in ontvangst neemt, geldt zulks als een bewijs dat de containers onbeschadigd door HRM zijn afgeleverd.
Art. 15. Afleveren en ophalen van containers
Het leveren en ophalen van de containers geschiedt voor risico van de opdrachtgever. HRM is nimmer aansprakelijk voor schade aan wegen, bruggen, gebouwen, kabels (bouwkundige) kunstwerken e.d. die zich bevinden op het terrein van de opdrachtgever of op de plaats alwaar HRM de containers in opdracht van de opdrachtgever moet afleveren.
Art. 16. Draagwijdte leveringsvoorwaarden
1. Door het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen, indien deze hem althans tevoren worden medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar wordt verwezen.
2. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen deze afwijkende bepalingen niet worden erkend, tenzij zij door HRM schriftelijk zijn erkend.
3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden, zullen de laatste prevaleren.
Art. 17. Eigendomsvoorbehoud
Alle door HRM verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van HRM tot algehele betaling van deze produkten heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneer de geleverde produkten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud gaat dan over op de produkten die na verwerking zijn ontstaan. Wanneer op deze produkten beslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever de verplchting de uitvoerende ambtenaar van het eigendomsvoorbehoud van HRM in kennis te stellen. De containers zijn eigendom van HRM. Wanneer een deurwaarder op deze containers beslag wil leggen, heeft de opdrachtgever de verplichting de deurwaarder mede te delen dat de containers niet in eigendom aan de opdrachtgever toebehoren.
Art. 18. Geschillen
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever.
Art. 19. Kredietbeperking
Alle nota’s van HRM kunnen worden verhoogd net 2% kredietbeperking. Deze kredietbeperking mag in mindering worden gebracht wanneer de opdrachtgever de ontvangen nota binnen 8 dagen na factuurdatum betaalt.
     

Laatste Nieuws

Milieustraat beperkt geopend.
Lees meer

HRM zoekt chauffeur voor op de schillenwagen!
Lees meer

Hier treft u een overzicht van de inhaaldagen van de Milieuboer over 2018.
Lees meer

Leeksters het meest tevreden over afvalinzameling, Winsumers het minst
Lees meer

Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag en rijdt de Milieuboer niet. Deze route rijden wij op zaterdag 27 mei.
Lees meer